نوشته‌ها

استانداردهای جدید SSPC/NACE برای پاکسازی به روش پاشش آب همراه با ساینده

استانداردهای جدید SSPC/NACE برای پاکسازی به روش پاشش آب همراه با ساینده (WAB) در آگوست ۲۰۱۵ ارتقاء یافت. استانداردها، ۵ درجه از تمیز کاری را تعریف می‌کنند که بوسیله  مخلوطی از آب و ساینده انجام می‌شود. آب درون جریان ساینده پاشش خشک تزریق می‌شود، ساینده درون جریان تحت فشار آب تزریق می‌شود، یا یک دوغاب ساینده/آب درون لوله ی پاشش به جلو رانده می‌شود.

پنج درجه تمیز کاری همانند تمیز کاری سایشی خشک اما همراه یک پسوند WAB نام گذاری و شماره بندی شدند.

 SSPC-SP10 (WAB)/NACE WAB-2 Near White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning

SSPC-SP10 (WAB)/NACE WAB-2 Near White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning

درجه تمیز کاری به بیان درصدی از ماده یا لکه که اجازه پیدا کردند روی سطح باقی بمانند، با قرینه پاشش خشک آن‌ها یکسان است، اما یک تفاوت مهم وجود دارد-زنگ ناگهانی. زنگ ناگهانی اکسیدی است که روی یک سطح کربنی هنگام خشک شدن آبی که بعنوان بخشی از پروسه تمیزکاری استفاده میشود تشکیل میشود. زنگ ناگهانی نوعا تا ۳۰ دقیقه طی خشک شدن نمایان می‌شود. رنگ آن بسته به زمان مرطوب بودن و عمر و ترکیب استیل متفاوت خواهد بود. استانداردها بیان می‌کنند که زنگ ناگهانی عموما از زرد-قهوه ای و زنگ رقیق و چسبنده به قرمز-قهوه ای غلیظ و کمتر چسبنده تغییر میکنند.

نکته : زنگ ناگهانی در استانداردهای پاشش خشک وجود ندارد چرا که سطح در تمام طول پروسه خشک باقی می‌ماند. استانداردهای پاشش خشک درباره خلاص شدن از بازگشت زنگ صحبت می‌کنند.(re-rusting).که زنگی است هنگام قرار گیری استیل تمیز شده توسط پاشش خشک در معرض رطوبت ، آلودگی یا اتمسفر خورنده تشکیل می‌شود.

استانداردهای پاشش خشک برداشتن زنگ مرئی که بعد از تمیزکاری روی سطح تشکیل می‌شود را ملزم می‌کند (یعنی برداشتن زنگ بازگشت کرده) استانداردهای پاشش از شامل شروطی برای ممیز تا گستره زنگ ناگهانی که مجاز است قبل از رنگ روی سطح تشکیل شود را تعریف می‌کند. چهار درجه وجود دارد:

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 degrees of flash rusting for Condition C steel prepared to SSPC-SP10

SSPC-VIS 5/NACE VIS 9 degrees of flash rusting for Condition C steel prepared to SSPC-SP10

در صورت عدم وجود زنگ ناگهانی، بدون بزرگنمایی زنگی قابل دیدن نخواهد بود.

سطح زنگ زده زنگ ناگهانی رقیق-مقادیر کمی از یک لایه ی زنگ که در آن استیل کربنی بدون بزرگنمایی قابل مشاهده است. میتواند به صورت صاف و یا به صورت تکه تکه گسترش پیدا کند که به طور محکم چسبیده و به سادگی توسط کشیدن دستمال برطرف نمی‌شود.

سطح زنگ زده زنگ ناگهانی متوسط-یک لایه زنگ که در آن استیل کربنی بدون بزرگنمایی مبهم دیده می‌شود . می‌تواند به صورت صاف و یا تکه تکه گسترش یابد. به خوبی می‌چسبد ولی هنگام دستمال کشیدن سطح علائم روشن روی دستمال باقی می‌گذارد.

سطح زنگ زده زنگ ناگهانی متراکم -یک لایه ی متراکم زنگ که در آن استیل کربنی وقتی بدون بزرگنمایی دیده شود کاملا ناپیداست. می‌تواند صاف یا تکه تکه گسترش یابد، خوب نمی‌چسبد، به راحتی جدا می‌شود و نقاط زیادی روی پارچه با دستمال کشیدن سطح به جا می‌گذارد .

SSPC-VIS5/NACE VIS9 مرجع و راهنمای عکس‌های سطح استیل که با روش پاکسازی به روش پاشش آب همراه با ساینده تمیزکاری شده اند. نمونه های کمی از هر دو روش تجاری و پاکسازی به روش پاشش آب همراه با ساینده نزدیک سفید، به همراه ظاهر زنگ ناگهانی رقیق،  متوسط و متراکم نمایش می‌دهد (مانند شکل دوم). درجه زنگ ناگهانی که روی یک سطح تشکیل می‌شود میتواند به وسیله ی خشک کردن فوری بعد از آماده سازی و توسط اضافه کردن یک بازدارنده به آب یا اسپری کردن یک بازدارنده روی سطح بلافاصله بعد از تمیزکاری کاهش یابد. ممیز باید سطح زنگ ناگهانی مجاز را تعریف کند و اینکه آیا و چه مقدار استفاده از یک بازدارنده مجاز است. تولید کننده ی پوشش باید در این تصمیم گیری درگیر باشد.

لینک منبع